SRG SSR

Derasaziun

Derasaziun

La SSR producescha ed emetta programs. Per pudair ademplir en scadin cas si'incumbensa da distribuziun, dispona ella d'ina infrastructura cumplexa.

Provediment da basa per radio e televisiun

La recepziun da programs da radio e televisiun da la SSR è pussaivla en diversas modas. Quai garantescha da proveder bunamain 100% da las chasadas en Svizra. Tant tar il radio sco era tar la televisiun profita il public da novas tecnologias e lur qualitad. Perquai accelerescha la SSR la modernisaziun da radio e televisiun ed investescha en l’avegnir digital da tuts dus meds, p.ex. cun la televisiun d’auta resoluziun (HDTV e Dolby Digital) u cun il radio liber da disturbis (Digital Audio Broadcasting, DAB). En connex cun questa renovaziun da l’infrastructura è DAB vegnì substituì durant l’october 2012 en tut las parts dal pajais da la nova tecnologia da radio DAB+. Avantatg : cun la medema infrastructura pon ins derasar bunamain duas giadas tants programs en praticamain la medema qualitad.

Per la derasaziun terrestra da ses programs da radio ha mantegnì la SSR l’onn 2015 var 1115 e per ils programs da televisiun var 228 emetturs.

Il provediment da basa en situaziuns da crisa 

Grazia a la structura d'ina interpresa naziunala po la SSR infurmar la populaziun er en situaziuns extraordinarias. Sch'igl è necessari da dar a la populaziun directivas da cumportament concretas, pon las autoritads instradar ina annunzia d'alarm (sistem d'infurmaziun Icaro). En cas d'ina gronda crisa è la SSR l'organ d'infurmaziun uffizial dal Cussegl federal. Cunvegnas da prestaziun segireschan ch'il Cussegl federal po sa drizzar da tut temp a la populaziun. Per quest intent dispona la SSR d'ina rait d'emetturs d'urgenza: sch'ella n'è betg pli capabla da producir e d'emetter ses programs regulars, fan ses schurnalists e tecnicists in program da radio d'urgenza en trais linguas sut la responsabladad directa da la Confederaziun.


Differentas modas d'utilisar las medias

La digitalisaziun transfurma er en Svizra las disas ed ils basegns dals consuments da medias:

  • Purschidas multimedialas en l'internet permettan da satisfar meglier als interess spezials ch'il provediment usità.

  • Apparats multifuncziunals sco il computer u il telefonin èn surtut per il public giuven ina plazza da martgà per purschidas da tun, maletg e text ch'els pon dumandar giu independentamain dal lieu e dal temp.

  • Il consum da radio linear dals giuvenils sa sminuescha cuntinuadamain. Ils radios da la SSR sa fan però valair meglier che lur concurrents. Grazia a la pussaivladad da tadlar radio da tuttas uras (podcasts, radio on demand) u entras il consum da radio via internet gudogna la SSR novs auditurs. 

  • L'internet è pli e pli indispensabel per pudair ademplir ils basegns dal public da televisiun. La rait permetta numnadamain in consum da televisiun adattà a las preferenzas individualas e deliberescha ils consuments dal dictat dals temps d'emissiun fixs.


La purschida multimediala da la SSR è la resposta a la midada che stgaffescha d'in cuntin novas tecnologias e che marchescha il cumportament dal public. Ditg curtamain: La SSR resguarda damai il consum da medias sa midà e cuntanscha adina meglier la nova generaziun da medias.

Links

RSIRTRRTSSRFSWI