SRG SSR

Economicadad

Economicadad

Grazia a ses model da finanziaziun po la SSR porscher ses programs a moda independenta e fidada. L'aspect negativ: la reclama ed il sponsoring èn restrenschids legalmain. Uschia na po la SSR betg profitar da funtaunas d'entradas alternativas.


Cun 6100 emploiads è la SSR la pli gronda interpresa da radio e la segund gronda interpresa da medias en Svizra. Si'activitad ha consequenzas per tut ils champs da l'economia publica svizra: en differents lieus retira l'interpresa ina gronda dimensiun da servetschs publics e privats, da products e da material. Ed ils programs da radio e televisiun da la SSR offran ina plattafurma naziunala attractiva per sponsurs resp. per incumbensaders da reclama.


Il model da finanziaziun

Las chasadas svizras che consumeschan programs da radio e/u da televisiun ston pajar taxas da recepziun. Questas taxas segireschan la gronda part da las entradas annualas da la SSR:

  • bundant dus terzs da las entradas sa cumponan da las taxas da recepziun
  • betg dal tut in terz da las entradas deriva da retgavs commerzials e d'auters retgavs

Quest model da finanziaziun ha duas varts: el permetta bain l'independenza publicistica, maina però a restricziuns en la reclama ed il sponsoring. La SSR na dastga numnadamain betg profitar da las novas plattafurmas online da reclama e da sponsoring. Quest segment registrescha dentant ratas da creschientscha da duas cifras e vegn per part a remplazzar la reclama classica en la televisiun.


Il svilup da las taxas

Dapi il 2000 n'ha la SSR betg pudì profitar da l'augment da las taxas. La raschun: l'adattaziun da l'onn 2003 è surtut ida a favur dals retschaviders da prestaziuns supplementaras d'AI (liberaziun da las taxas) e da l'adattaziun l'onn 2007 han profità en emprima lingia ils purschiders privats da radio e televisiun (splitting da las taxas).

  • Dapi l'onn 2000 èn las taxas da radio creschidas per 7.20 francs sin annualmain 169.20 francs (2009). Quai munta ad in augment nominal da 4,4 pertschient (la midada reala, rectifitgada da la chareschia, importa schizunt –4,0 pertschient). 
  • Dapi l'onn 2000 èn las taxas da televisiun s'augmentadas per 22.80 francs sin annualmain 292.80 francs (2009). Quai correspunda ad in augment nominal dad 8,4 pertschient (la midada reala, rectifitgada da la chareschia, munta a 0 pertschient).

Malgrà il rom finanzial pli stretg ha la SRG SSR nizzegià consequentamain las sinergias e mesiras da spargn distgargiar il quint annual. [cfr. Strategia d’interpresa, finamira 4: «La SSR scriva per regla cifras nairas.»). La strategia da finanzas deducescha da quai finamiras concretas (agens meds suffizients, limit maximal da debits, cashflow, e.u.v.).

Equiliber linguistic-regiunal

In aspect central dal service public da la SSR è l'equiliber linguistic-regiunal. Quel ha però ses pretsch: il provediment da quatter territoris linguistics cun programs qualitativamain equivalents ha consequenzas directas per las taxas da recepziun. Quellas fissan bunamain 40 pertschient pli bassas, sche la SSR produciss ses programs mo en ina lingua naziunala.


La cumparegliaziun internaziunala

L'autezza da las taxas da recepziun dat adina puspè da disctuar. En quel connex vegnan las taxas en Svizra gugent cumparegliadas cun quellas a l'exteriur. Questas cumparegliaziuns mussan ch'ils pajais cun ina gronda populaziun han taxas pli bassas, perquai ch'ils custs fixs (custs da persunal e d'infrastructura) sa repartan en pajais cun in aut dumber d'abitants sin dapli persunas u chasadas ch'en pajais cun paucs abitants. Per betg cumparegliar duas situaziuns dal tuttafatg differentas ston ins resguardar en cumparegliaziuns internaziunalas ils suandants facturs:

  • la grondezza da la populaziun
  • il dumber da las cuminanzas linguisticas resp. il basegn d'ina producziun individuala dal program
  • la topografia dal pajais
  • il nivel da pajas naziunal e la chareschia che han consequenzas surtut per ils custs da persunal e da distribuziun
  • las pussaivladads da finanziaziun sur entradas commerzialas, la grondezza e la structura dal martgà da reclama, sco er eventualas restricziuns da reclama
  • las contribuziuns directas e las subvenziuns dal stadi che vegnan pajadas supplementarmain a las taxas da recepziun, sco er autras funtaunas d'entradas.

La SSR dispona da var 1,65 milliardas francs per onn. Cun quels daners producescha ella en tut 17 programs da radio ed 7 programs da televisiun en 4 regiuns linguisticas. Perquai na sto ella avair nagina tema d'ina cumparegliaziun da las taxas cun auters purschiders dal service public; l'import finanzial generus per relaziuns svizras è en la cumparegliaziun internaziunala numnadamain plitost modest. 

Entradas totalas il 2014 en milliuns CHF

La transparenza e l'effizienza

Las entradas da las taxas èn suttamessas d'ina vart ad ina controlla interna severa. Da l'autra vart è la SRG SSR obligada da render quint a posts externs sco p.ex. al Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC). Cun il rapport da gestiun na preschenta la SRG SSR betg mo sias finanzas da l'onn passà, mabain ademplescha cun ses plan da tschintg onns er in'obligaziun da render quint orientada a l'avegnir.

La Controlla federala da finanzas (CFF) ha examinà la situaziun finanziala e l'economicadad da la SRG SSR ed è vegnida a la conclusiun che l'interpresa impunda las taxas a moda conscienziusa ed intenziunada. Ils resultats da l'examinaziun èn vegnids preschentads il 2006 en in rapport detaglià.

RSIRTRRTSSRFSWI